Inspirace pro změnu

Součástí našeho projektu byl prostor pro inspiraci, vzdělávání, získávání zkušeností a podnětů, které jsme využili pro realizaci konkrétních změn a naplnění jeho cílů, tedy posílení podpůrného a bezpečného prostředí a předcházení a zvládání konfliktů na odděleních psychiatrické péče. Na této stránce najdete různé zdroje inspirace, které jsme využívali a které mohou posloužit i vám. Pro představu, jak inspiraci využít a na jakých úrovních je vhodné pro dosažení změn působit, zde uvádíme také změnovou strategii.

Velmi nás inspiroval model Safewards, který nabízí konkrétní opatření a nástroje pro budování atmosféry bezpečí a snížení kontroly na odděleních, čímž významně přispívá k prevenci konfliktů. Podrobné informace o modelu a intervencích najdete přímo na těchto stránkách.

Během zahraničních stáží v Norsku jsme se seznámili s využitím přístupu Otevřeného dialogu při plánování léčby na odděleních. Zapojení pacientů a jejich rodinných příslušníků a blízkých, kteří mají rovnocenné postavení a podílejí se na tvorbě plánu v úzké spolupráci s odborníky na oddělení, přispívá k dobrému průběhu léčby a prevenci konfliktů.

Dalším důležitým zdrojem inspirace je sada nástrojů WHO QualityRights, v níž Světová zdravotnická organizace poskytuje praktické informace a nástroje pro hodnocení a zlepšování standardů kvality a lidských práv v zařízeních duševního zdraví a sociální péče. V českém jazyce jsou materiály ke stažení na stránkách Reformy péče o duševní zdraví.

Změnová strategie

Praxe používání omezovacích prostředků je komplexním a víceúrovňovým jevem. Jakékoliv systematické úsilí o změny by mělo brát tuto skutečnost v potaz. Zároveň platí, že žádný projekt nemůže rovnoměrně pokrýt všechny relevantní faktory, které mají vliv na praxi používání omezovacích prostředků.

V našem projektu uvažujeme o působení na více úrovních a definujeme změnovou strategii. Ta se soustředí především na aktéry v přímé péči – jejich postoje, informovanost a dovednosti. Jejich prostřednictvím mají vzniknout konkrétní plány na změny praxe, které mohou zahrnout i úpravy režimových opatření, pravidel a zvyklostí na oddělení. Aby ale byla změna možná, je zahrnuta také úroveň managementu zdravotnického zařízení. Z důvodu potřebnosti hodnocení efektu je do projektu včleněno rovněž vytvoření jednotných pravidel pro sledování výskytu omezení.

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171