PROJEKT

Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv
leden 2022–duben 2024

VZNIK PROJEKTU

Proč jsme projekt napsali?

Před sedmi lety jsme se seznámili se Sarah Rae ze Spojeného království a Davidem Cromptonem z Austrálie. Oba se aktivně zasazovali za redukci používání omezovacích prostředků v psychiatrii ve svých zemích. Říkali nám jednoznačně: „Užívání omezovacích prostředků lze významně snížit, pokud se na to zaměříte.“ V České republice se v té době již rozbíhala reforma péče o duševní zdraví, ale zdálo se, že tématu omezovacích prostředků se nikdo příliš nevěnuje. Rozhodli jsme se to změnit. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jsme realizovali Výzkum používání omezovacích prostředků a posléze i Analýzu režimových opatření. Potvrdilo se, že část lidí hospitalizovaných na psychiatrii má opravdu v souvislosti s omezením velmi negativní, někdy traumatizující zkušenosti. Zároveň lidé pracující v přímé péči ve zdravotnických zařízeních běžně čelí situacím, na které nejsou dostatečně připraveni. Zarazilo nás, jak málo podpory se těmto lidem dostává v porovnání s tím, jaké jsou na ně kladeny nároky. Logickým krokem potom bylo najít zařízení, která jsou motivována zlepšovat podmínky v akutní psychiatrii, získat finanční prostředky a investovat je do lepší přípravy zdravotníků a zavádění efektivních změn, které sníží potřebu využívat omezovací prostředky.

Projekt byl naplánován v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví a je realizován díky podpoře Fondů EHP a Norska a v úzké spolupráci se zahraničním partnerem. Věříme, že bude jen prvním z mnoha dalších kroků, které pomohou v tom, aby lidé hospitalizovaní na psychiatrii odcházeli s dobrými zkušenostmi a aby pracovníci v první linii dělali svou práci perfektně připraveni, zodpovědně a rádi. 

 

ZÁMĚR A CÍLE

Čeho chceme dosáhnout?

Dlouhodobým záměrem všech aktivit je přispět k prohloubení respektu a naplňování lidských práv lidí s duševním onemocněním v psychiatrických lůžkových zařízeních v České republice.

K naplnění záměru směřují i námi vytyčené cíle:

  • Zvýšení lidskoprávního standardu a rozvoj podpůrného a bezpečného prostředí v péči o pacienty v šesti zapojených psychiatrických lůžkových zařízeních do roku 2024.
  • Snížení frekvence používání omezovacích prostředků o 6 % a zavedení kvalitativních změn v oblasti nastavení pravidel a režimových opatření na vybraných odděleních v psychiatrických lůžkových zařízení zapojených do projektu.

Naše akce jsou zaměřené především na kultivaci péče o duševně nemocné v psychiatrických lůžkových zařízeních. Věnují se vzdělávání pracovníků a vytváření prostředí a pravidel, která přispívají k budování podpůrné atmosféry na odděleních založené na vzájemném respektu, porozumění a pocitu bezpečí jak pro pacienty, tak pro personál.

 

VÝSTUPY

Co se změní a co vznikne?

Pracovníci spolupracujících psychiatrických lůžkových zařízení budou vědět, jak předcházet vzniku konfliktů s hospitalizovanými pacienty a jak se v případě neshod či napětí zachovat, aby zamezili jeho stupňování a vyústění v použití omezovacích prostředků, a aplikují to ve své praxi.

Ve spolupráci se zahraničními odborníky vzniknou dva dvoudenní výukové moduly, které se budou věnovat vzdělávání v oblasti deeskalace konfliktů a seznámení s modelem Safewards. Z řad odborných pracovníků a vybraných kandidátů s vlastní zkušeností se zotavením z duševního onemocnění budou vyškoleni lektoři uvedených modulů. Zapojená psychiatrická lůžková zařízení tak budou moci následně interně školit další pracovníky.

Vedoucí pracovníci zapojených psychiatrických lůžkových zařízení budou mít zvýšené povědomí o možnostech změn prostředí a nastavení režimových opatření na odděleních vedoucích k prevenci vzniku konfliktů.

Na každém spolupracujícím oddělení vznikne plán změn, které budou zavedeny.

Předpokládáme, že vlivem erudice pracovníků a zavedení změn na jednotlivých odděleních dojde ke snížení použití omezovacích prostředků. Experti projektu společně s pracovníky spolupracujících oddělení proto vytvoří metodiku evidence omezovacích prostředků, která jejich zaznamenávání sjednotí a bude využita k mapování změn. Metodika bude následně poskytnuta Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

Kromě analýzy dat z evidence omezovacích prostředků budou využity pro podložení předpokladu o dopadu zavedených změn na snížení používání omezovacích prostředků také poznatky expertů projektu z průběžných monitorovacích návštěv na spolupracujících odděleních.

Vše bude následně vyhodnoceno v závěrečné zprávě z monitoringu dopadů projektových aktiv.

 

AKTIVITY

Co se uskuteční?

Vzdělávání pracovníků zapojených oddělení psychiatrické péče

Zahraniční stáže v Norsku organizované partnerskou organizací projektu University of South-Eastern Norway pro vedoucí pracovníky i pracovníky v přímé péči zapojených oddělení: návštěva univerzity a několika oddělení psychiatrické péče spadajících pod Akershus University Hospital.

 

seminář

Lidská práva v psychiatrické péči

Seminář nabízí právní pohled na témata spojená s hospitalizací, doplněný o pohled lektorky s vlastní zkušeností. Věnuje se rovněž identifikaci aktuálních zdrojů napětí v praxi účastníků a sdílení poznatků o osvědčených postupech. Více informací najdete v anotaci kurzu.

Termín a místo: 26. 4. 2022, Praha

Lektoři: Marie Lukasová a Markéta Vítková

Pozvánka (pdf)

seminář

Jak vytvářet prostředí, které omezuje konflikty a podporuje lidská práva

Workshop nabízí několik úhlů pohledu na vytváření bezpečného a vlídného prostředí na oddělení psychiatrické péče, které přispívá k prevenci konfliktů a podporuje respektování lidských práv. Věnuje se požadavkům a doporučením na technické a materiální vybavení, dále organizačním opatřením a aktivnímu utváření podpůrného prostředí.

Termín a místo: 22. 6. 2022, Praha

Lektoři: Mostafa Tousson, Adam Žaludek, Tomáš Petr a Marek Procházka

Pozvánka (pdf)

seminář

Prevence konfliktů (model Safewards)

Seminář seznamuje s modelem Safewards, jehož cílem je budování bezpečného prostředí – prevence konfliktů a snižování kontroly na oddělení psychiatrické péče. Nabízí konkrétní nástroje a postupy a zaměřuje se především na přístup pracovníků.

Termín a místo: 12. – 13. 9. 2022, Praha

Lektor: Geoff Brennan

Pozvánka na seminář (pdf)

seminář

Použití deeskalačních technik

Seminář nabízí jak teoretické znalosti, tak praktický nácvik dovedností. Věnuje se konkrétně teorii emoční reakce, komunikaci s rozrušeným pacientem a verbálnímu zklidňování probíhající agrese.

Termín a místo: 3. – 4. 11. 2022, Praha

Lektoři: Michael Aaldering, Juel Kenneth (Institut for Sikkerhed)

Pozvánka na seminář (pdf)

 

DALŠÍ AKTIVITY

Tvorba výukových modulů a příprava školitelů v praxi

Na základě znalostí a dovedností získaných v rámci seminářů a zkušeností odborníků budou vytvořeny dva dvoudenní výukové moduly, které se budou věnovat seznámení s modelem Safewards a oblasti použití deeskalačních technik. Pro jejich další výuku budou vytrénováni lektoři z řad odborných pracovníků lůžkových zařízení zapojených do projektu a lektoři s vlastní zkušeností.

Pilotní výuky nově vytvořených kurzů se pak zúčastní další pracovníci psychiatrických lůžkových zařízení zapojených do projektu.

Vyhodnocení dopadů

Tvorba metodiky evidence omezovacích prostředků

Pro potřeby získání dat o použití omezovacích prostředků na spolupracujících odděleních připraví experti projektu ve spolupráci s pracovníky spolupracujících oddělení metodiku evidence omezovacích prostředků, která jejich zaznamenávání sjednotí.

Tvorba plánu změn

Na všech spolupracujících odděleních vznikne plán změn, které budou v průběhu projektu zaváděny.

Systematický monitoring

Abychom mohli vyhodnotit dopady aktivit projektu a podložit náš předpoklad, že vlivem erudice pracovníků a zavedení změn na spolupracujících odděleních dojde ke snížení použití omezovacích prostředků, budou experti projektu pravidelně navštěvovat spolupracující oddělení a změny monitorovat.

Závěrečná zpráva z monitoringu dopadů projektových aktivit

Z analýzy dat evidence omezovacích prostředků a závěrů z monitorovacích návštěv vytvoříme závěrečnou zprávu z monitoringu dopadů projektových aktivit.

 

NAPSALI O NÁS

Psychiatři chtějí menší užívání omezovacích prostředků. Vznikne na to metodika. In: iDNES.cz [online]. © 2022, 16. dubna 15:43. 

Stopka pro kurtování? Nová metodika má snížit omezování pacientů na psychiatrii. In: denik.cz [online]. © 2022, 16. dubna. 

Vznikne nová metodika zaměřená na snížení omezování pacientů na psychiatrii. In: Radio Prague International [online]. © 2022, 16. dubna. 

Vznikne nová metodika zaměřená na snížení omezování pacientů na psychiatrii. In: České noviny [online]. © 2022, 16. dubna 7:15. 

Říčan, P., Procházka, M. (2022). Experiences with QualityRights audits and efforts to reduce restraints. WAPR Bulletin, 48, 26–30.

Psychiatrická společnost ČLS JEP. (16. 8. 2022). Méně konfliktů na psychiatrických odděleních díky deeskalaci. Pomoci má nový projekt a simulační centrum [tisková zpráva].

Kdo za tím stojí?

 

Podpořeno z Fondů EHP a Norska.

 

Realizátorem projektu je nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, která funguje od roku 1995. Spolupracuje se špičkovými českými i zahraničními odborníky. Mezi experty řadí i lidi s vlastní zkušeností se zotavováním z duševní nemoci.

Jejím posláním je inspirace a propojení odborníků, lidí žijících s duševní nemocí a jejich blízkých. Společně s nimi mění a rozvíjí péči o duševní zdraví, aby byla účinná a zároveň respektující, založená na potřebách a přáních těch, kterým je určena.

 

Partnerem projektu je čtvrtá největší norská univerzita University of South-Eastern Norway. Zaměstnává 1 800 lidí a nabízí vzdělání přibližně 18 000 studentům. Nabízí profesně a podnikatelsky zaměřené vzdělávací programy, výzkum a šíření znalostí na vysoké mezinárodní úrovni. V současné době stojí v jejím čele rektor Petter Aasen.

Úzce s projektem spolupracuje především profesor Bengt Eirik Karlsson, který má na starosti projektové aktivity v Norsku a také je konzultační oporou českého expertního týmu.

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Spolupracujeme se šesti psychiatrickými lůžkovými zařízeními napříč Českou republikou. Z každého zařízení je vybráno jedno oddělení, které je s námi v užším kontaktu a aktivně se zapojuje do všech akcí.

 

Horní BerkovicePsychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
(oddělení akutní péče pro muže, 2 B)

ÚVNÚstředí vojenská nemocnice Praha
(psychiatrické oddělení)

Psychiatrická nemocnice Jihlava
(detenční oddělení pro muže, 4 B)

FN PlzeňFakultní nemocnice Plzeň
(akutní psychiatrické oddělení)

BohnicePsychiatrická nemocnice Bohnice
(oddělení akutní péče, 27)

FN OstravaFakultní nemocnice Ostrava
(psychiatrické oddělení)

 

Rada projektu

O aktivitách a výstupech projektu budeme průběžně informovat další odborníky na poli péče o duševní zdraví. Pravidelně budou svolávány schůzky tzv. rady projektu, kam budou přizváni zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické sekce České asociace sester a dalších institucí a kde představíme získané poznatky a vzniklé materiály.

EXPERTI PROJEKTU

 

Pavel Říčan

Mgr. Pavel Říčan

Pavel Říčan vystudoval sociologii. Řadu let přímo pracoval v komunitních službách pro duševně nemocné. Dlouhodobě se snaží skloubit svůj zájem o vědu se zájmem o to, jak měnit svět péče o duševní zdraví k lepšímu. Podílí se na výzkumu a hodnocení dopadu projektů (výzkum omezovacích prostředků, evaluace Center duševního zdraví, evaluace transformace Domova Na cestě). Pomáhá zavádět inovace a nové přístupy – zapojení lidí se zkušeností s duševní nemocí do multidisciplinárních týmů a výuky na vysokých školách, poskytování služeb včasné intervence, zakládání škol zotavení aj. V Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví je ředitelem od roku 2014. Baví ho pracovat v ambiciózním, motivovaném týmu, který dokáže uvádět nápady v život. Za důležitou považuje spolupráci s partnery v zahraničí, absolvoval celou řadu stáží, má zkušenosti s podporou transformace služeb v Moldavsku. Je také aktivní v koordinaci mezinárodní sítě The CARe Network. Akademickou a projektovou činnost rád střídá s prací na statku a v lese na Vysočině, kde žije posledních 25 let. 

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. je odborností psychiatrická sestra s praxí z různých oblastí psychiatrické péče. Působil v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích na různých typech oddělení – akutní péče, gerontopsychiatrie, odd. pro léčbu závislostí aj. Několik let se také podílel na managementu nemocnice v roli zástupce hlavní sestry. Aktuálně pracuje jako vrchní sestra psychiatrického oddělení ÚVN. Vedle lůžkové psychiatrické péče má také zkušenosti z různých typů komunitních služeb. Pracoval v chráněném bydlení pro duševně nemocné a nyní se podílí na budování Centra duševního zdraví pro Prahu 6. Má rozsáhlé zahraniční zkušenosti. 2 roky pracoval v psychiatrické nemocnici v Anglii a absolvoval četné stáže v různých psychiatrických službách napříč Evropou (Německo, Holandsko, Norsko, Švédsko, Itálie). Je předsedou Psychiatrické sekce České asociace sester a zároveň členem výboru Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO. Dlouhodobě spolupracuje s Kanceláří veřejného ochránce práv jako expert na dodržování lidských práv při poskytování zdravotních a sociálních služeb a zároveň je expertem CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment) pro oblast psychiatrické péče. Aktivně přednáší a publikuje o různých tématech z oblasti psychiatrického ošetřovatelství v ČR i v zahraničí. Je členem Výkonného výboru pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče.

Mgr. Marek Procházka

Mgr. Marek Procházka

Psycholog, 47 let. Od roku 2019 působí v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice jako manažer transformačních projektů. Na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako manažer kvality v projektu Deinstitucionalizace. Kdysi v neziskové organizaci (služby pro závislé), pak lektor měkkých dovedností a občasný překladatel z angličtiny (např. kniha Johna Gottmana Sedm principů spokojeného manželství), psycholog na oddělení, terapeut. Šťastný manžel a starý otec ročního synka, kterého se snaží vychovávat normálně a mít na něj čas. Proto se přestěhoval z Prahy do Beřkovic. Ve volném čase chodíval na výlety, čítával stoiky a duchovní literaturu. Teď ho nemá a rehabilituje záda, ale jednou se k tomu snad zase vrátí.

Bengt Karlsson, RPN, MSc., Dr.polit.

Bengt působí jako profesor v oboru péče o duševní zdraví na fakultě zdravotních a sociálních věd v rámci University of South-Eastern Norway. Zároveň je také vedoucím Centra duševního zdraví a zneužívání návykových látek na této univerzitě. Na částečný úvazek pracuje jako výzkumný pracovník na oddělení duševního zdraví v Univerzitní nemocnici v Akershusu. V rámci svých výzkumů se zaměřuje na oblast duševního zdraví a zneužívání návykových látek, především na využívání metody Otevřeného dialogu v různých prostředích, zotavení a společný výzkum spolu s lidmi se zkušeností.

Lenka Březinová

Mgr. Lenka Březinová
manažerka projektu

Lenka je manažerkou a koordinátorkou projektů již od roku 2009. Během tohoto období se věnovala především projektům týkajícím se duševního zdraví. Díky její koordinaci a organizaci byli podpořeni pracovníci komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v České republice formou dalšího vzdělávání a stáží v zahraničí. Za její podpory vznikl vzdělávací program pro poskytovatele služeb s duální diagnózou. Poslední roky se věnovala především zapojení peer konzultantů do sociálních a zdravotních služeb. Lenka je matkou dvou kluků, kteří ji plně zaměstnávají. Svůj volný čas nejraději tráví aktivně – především ve vodě. V příštím životě by chtěla být vydrou.

RYCHLÝ KONTAKT

MGR. LENKA BŘEZINOVÁ
manažerka projektu
E: brezinova@cmhcd.cz
T: +420 778 502 171